Astrology

TỬ VI PHƯƠNG ĐÔNG

TỬ VI PHƯƠNG TÂY

Positions of Planets and Planets in Houses*

List of Aspects

Sun 27°10′  House 10 Libra Venus Conjunction Mars Orb 1°31′
Moon 18°14′  House 4 Aries Sun Conjunction Pluto Orb 2°12′
Mercury 20°39′  House 10 Libra Jupiter Conjunction Uranus Orb 3°19′
Venus 11°30′  House 9 Virgo Sun Conjunction Mercury Orb 6°30′
Mars 13°01′  House 9 Virgo Saturn Conjunction Pluto Orb 6°39′
Jupiter 10°15′  House 12 Sagittarius Neptune Conjunction AS Orb 7°22′
Saturn 6°01′  House 10 Scorpio Mercury Conjunction Pluto Orb 8°42′
Uranus 6°56′  House 12 Sagittarius Sun Conjunction Saturn Orb 8°51′
Neptune 26°57′  House 12 Sagittarius Mercury Conjunction MC Orb 9°49′
Pluto 29°22′  House 10 Libra Moon Opposite Mercury Orb 2°25′
Chiron 2°24′  House 5 Gemini Moon Opposite MC Orb 7°23′
Ceres 15°02′  House 2 Aquarius Sun Opposite Moon Orb 8°56′
Pallas 13°08′  House 1 Capricorn Venus Square Jupiter Orb 1°14′
Juno 7°47′  House 4 Taurus Mars Square Jupiter Orb 2°46′
Vesta 1°21′  House 7 Cancer Venus Square Uranus Orb 4°33′
Node 17°00′  House 6 Gemini Mars Square Uranus Orb 6°05′
Lilith 16°13′  House 2 Aquarius Venus Trine AS Orb 7°09′
Fortune 25°23′  House 6 Gemini Moon Trine Jupiter Orb 7°58′
AS 4°20′ Capricorn Sun Sextile Neptune Orb 0°12′
MC 10°50′ Libra Jupiter Sextile MC Orb 0°35′

Positions of Houses

Saturn Sextile AS Orb 1°41′
* In keeping with the common practice, we consider that a planet posited within 3 degrees of the next house belongs to that house. We allow an orb of 4 degrees for the ASC and the MC. House 1 4°20′ Capricorn Neptune Sextile Pluto Orb 2°24′
House 2 4°49′ Aquarius Uranus Sextile MC Orb 3°54′
House 3 7°39′ Pisces Pluto Sextile AS Orb 4°57′
House 4 10°50′ Aries Venus Sextile Saturn Orb 5°28′
House 5 11°17′ Taurus Sun SemiSquare Venus Orb 0°40′
House 6 8°28′ Gemini Sun SemiSquare Mars Orb 0°51′
House 7 4°20′ Cancer Mercury SemiSquare Uranus Orb 1°16′
House 8 4°49′ Leo Mars SemiSquare Pluto Orb 1°20′
House 9 7°39′ Virgo Moon BiQuintile Venus Orb 0°44′
House 10 10°50′ Libra Moon BiQuintile Mars Orb 0°47′
House 11 11°17′ Scorpio Venus SemiSextile MC Orb 0°39′
House 12 8°28′ Sagittarius Saturn SemiSextile Uranus Orb 0°54′

QUỶ CỐC TOÁN MỆNH

Quẻ: SƠN PHONG CỔ
Cách: THÀNH ĐẦU TÙNG BÁCH
Giải: Lập chí cô cao tích hồ nan dĩ thành công
BẰNG NGẠC ĐOÀN PHONG Cách
Bằng ngạc đoàn phong ly trại bắc
Phi thượng cao xứ lập kiều mộc
Phi đằng vân nhạn biệt Hàm dương
Uyên lữ trì trung tự phiên phúc
Xứ xứ hoa khai ngã vị khai
Khai thời hữu bị mãnh phong lai
Nhất triêu tạ tận trùng khai xứ
Đa thiểu xuân quang biến cửu cai
MỆNH:
Thử mệnh thông minh tâm tính, lỗi lạc thân tài, tri cao đê phân khinh trọng, ngoại đầu hảo khán tâm nội đa ưu, dữ nhân ân thâm, tiểu nhân bất túc.

Cơ nghiệp:
Đáo xứ viên lâm hoa chính phát
Ngã nhân hà sự tuyết sương kiên
Nhất triêu dương khí hồi xuân cốc
Hoán tĩnh dương thời tái thiếu niên

Huynh đệ:
Nhạn lệ không trung thanh lịch lịch
Cô hồng nhất chích tự cao phi
Thanh phong minh nguyệt vi tri kỷ
Đỗ vũ thanh thanh khiếu thúy vi

Hành táng:
Gian nan hiểm trở cửu kinh thiệp
Lập chí cô cao tại quyền nghiệp
Thời lai bất dụng khổ ưu tiên
Tang du đắc lộc triều kim khuyết

Hôn nhân:
Trì nhật uyên ương giao cảnh xứ
Khởi kỳ phản phúc khởi kinh phi
Đa nhân nguyệt khuyết hoa tàn hậu
Khô mộc sinh hoa đắc sở y

Tử tức:
Hạm nội tam hoa tinh lưỡng quả
Thanh hoàng tương bạn xuyết chi đầu
Tuyết hậu sương nùng đa thiểu sự
Tiền bằng âm đức vị tu trì.

Thu thành:
Khổ tân độc hạnh mãn dương kỳ
Nhất túy hoa tàn mộng chuyển trì
Kiểm điểm bình sinh như ảoo hóa
Sơn giang viên hạc diệc minh đề

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận