Sơ lược QUỶ CỐC TOÁN MỆNH

December 22, 2012 Tướng mệnh - Tử vi

I. BÁT TỰ

QUỶ CỐC TOÀN MỆNH

hay

LƯỠNG ĐẦU KIỀM TOÁN

là môn toán mệnh dùng tám chữ Can Chi của Năm, Tháng, Ngày và Giờ sanh, gọi là Bát tự.

Theo cách tính Âm lịch của Trung Quốc, Năm Tháng, Ngày, Giờ đều mang 2 chữ Can và Chi.

10 CAN: Giáp Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

12 CHI: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Can có 10, Chi có 12, đem phối hợp với nhau có 6 vòng Con Giáp thành 60 năm nhưng đến năm 61 thì trở lại như cũ.

I. a) Năm:

Can Chi năm đã có sẳn trong lịch. Lịch đi kèm có đối chiều Âm Dương Lịch từ năm 1920 dến năm 2000. Lịch có 80 năm nhưng Can Chi năm chỉ có 60 thành thử phải nên lưu ý tuổi lớn hay tuổi nhỏ. Muốn chính xác nên dùng năm Dương Lịch.

Biết năm Dương Lịch, dùng Lịch đối chiếu sang Âm Lịch để biết Can Chi năm đó.

Biết Can Chi hoặc chỉ biết Chi năm Âm Lịch muốn đối chiếu sang Dương Lịch, cần phải biết người đó cở tuổi nào rồi dùng Dương Lịch mà đối chiếu.

I. b) Tháng:

Can tháng tùy thuộc vào Can Năm.

Đối chiếu Can Năm và Can tháng.

Năm mà Can GIÁP, KỶ tháng 1 năm đó là Bính DẦN.

Năm mà Can ẤT, CANH tháng 1 năm đó là Mậu DẦN.

Năm mà Can BÍNH, TÂN tháng 1 năm đó là CANH DẦN.

Năm mà Can ĐINH, NHÂM tháng 1 năm đó là NHÂM DẦN.

Năm mà Can MẬU, QUÝ tháng 1 năm đó là GIÁP DẦN.

Chi Tháng. Tháng 1 là Dần, tháng 2 là Mão, tháng 3 là Thìn, tháng 4 là Tỵ, tháng 5 là Ngọ, tháng 6 là Mùi, tháng 7 là Thân, tháng 8 là Dậu, tháng 9 là Tuất, tháng 10 là Hợi, tháng 11 là Tý, tháng 9 là Sửu.

Can Chi tháng. Ghép Can khởi của Chi tháng 1 là Dần, đếm một Can và một Chi kế tiếp cho đến tháng muốn tính. (Xin dùng bàn tay, trang TV#4.13). Ví dụ: Sang tháng 2 năm Kỷ Tỵ (1989). Can năm Kỷ, tháng là Bính Dần, tháng 2 là đinh mãoMuốn biết chắc đúng hay là không đếm tiếp cho đến tháng giêng năm sau thấy phù hợp với Can khởi của năm saulà đúng. Tháng chạp năm Kỷ Tỵ (1989) là Đinh Sửu, năm sau Canh Ngọ (1990) tháng giêng là Mậu Dần.

Tháng có yếu tố khác nữa là Tiết Khí. Tiết khí lại tính theo Dương Lịch.

Quỷ Cốc Toàn Mệnh cần đi vào chi tiết Tiết Khí, muốn nắm chắc Bát Tựđể còn dùng cho Môn Toán Mệnhkhác có liên hệ đến tiết khí nhưBát Tự Tử Bình, Hà Đồ Lạc Thư, thì xin tính kỷ trong phần Tiết Khí.

I. c) Ngày:

Can Chi ngày chỉ có cách duy nhất là tìm trong Lịch.

c. 1) Lịch từ năm 1920 đến năm 1980, đối chiếu Âm Dương Lịch từng ngày.Số thứ tự Hoa Giáp ghi ngày 15 Âm Lịch mỗi tháng.

Đếm theo số thứ tự này đến ngày muốn tra cứu trong năm, tra vào bảng số thứ tự Hoa Giáp(trang LI#5.3), số mấy đó là Can Chi ngày. Ví dụ sanh ngày 15 tháng 3 năm Mậu Thìn (1928), số thứ tự (41) ngày là ngày Giáp Thìn. Sinh ngày 30 tháng 09 Mậu Thìn, số (52) là ngày Ất Mão.

c. 2) Lịch từ năm 1981 đến năm 2000, đối chiếu Âm Dương Lịch ngày 1 tháng 1 Âm Lịch mỗi tháng. Âm Lịch tháng thiếu có 29 ngàycó ghi dấu (“), tháng đủ 30 ngày không có dấu gì. Tháng Dương Lịch 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày, riêng tháng 2 có 28 ngày. Mỗi 4 năm có tháng 2: 29 ngày, tháng này có ghi dấu (+) trên Lịch. Số thứ tự Hoa Giáp chỉ ghi vào ngày 1 mỗi tháng Âm Lịch. Khi đối chiếu và tìm Can Chi ngày xin lưu ý tháng thiếu tháng đủ trong trong tháng Âm Lịch và tháng 30 hay 31 ngày trong tháng Dương Lịch tương ứng. Ví dụ sang ngày 7 tháng 12 năm 1982. Ngày 1 tháng 11 năm Nhâm Tuất là ngày 15 tháng 12 năm 1982, số thứ tự Hoa Giáp ngày đó là (9). Tìm ngày 7 tháng 12 phải tính lui, Âm Lịch tháng 10 năm đó không ghi dấu là tháng đủ 30 ngày. Tính lui từng ngày, ngày 7 tháng 12 Dương Lịch là ngày 23 tháng 10 Âm Lịch, số thứ tự Hoa Giáp (1), tra bảng Hoa Giáp là Ngày Giáp Tý. Can Chi ngày là nhất định, Can Chi tháng có thay đổi theo Tiết Khí, nhưng Can chi ngày vẫn là ngày đó. Nếu chỉ biết ngày Dương Lịch không thôi cũng chỉ ra Can chi ngày trong Lịch. Sau năm 2000 cứ theo số thứ tự Hoa Giáp đếm từng ngày vào Lịch thế kỷ 21 để biết Can Chi ngày.

I. d) Giờ:

Can giờ tùy thuộc vào Can ngày. Đối chiếu Can ngày và Can giờ.

Ngày mà Can: GIÁP, KỶ giờ Tí ngày đó là giờ GIÁP TÍ.

Ngày mà Can: ẤT, CANH giờ Tí ngày đó là giờ BÍNH TÍ.

Ngày mà Can: BÍNH, TÂN giờ Tí ngày đó là giờ MẬU TÍ.

Ngày mà Can: ĐINH, NHÂM giờ Tí ngày đó là giờ CANH TÍ.

Ngày mà Can: MẬU, QUÝ giờ Tí ngày đó là giờ NHÂM TÍ.

Giờ: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi giờ Âm Lịch có 2 giờ của giờ Dương Lịch đang dùng. Can Chi giờ. Từ Can khởi với Chi là giờ Tí, ghép một Can và một Chi cho đến giờ muốn tính. Ví dụ: muốn tính ngày Mậu Tí, giờ Hợi. Ngày Mậu thì giờ Nhâm Tí. Khởi Can Nhâm tại cung Tí: Nhâm, Quý, Giáp, Ất cho đến cung Hợi là Can Quý, vậy ngày Mậu Tí, giờ Hợi là Quý Hợi.

Giờ Tí từ 23 đến 01 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Sửu từ 01 đến 03 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Dần từ 03 đến 05 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Mão từ 05 đến 07 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Thìn từ 07 đến 09 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Tỵ  từ 09 đến 11 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Mùi từ 13 đến 15 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Thân từ 15 đến 17 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ Hợi từ 21 đến 23 giờ, trên mặt đồng hồ

Giờ này tính theo Múi giờ qui định quốc tế, tính thành giờ Âm Lịch.

Giờ tại Việt Na có thay đổi qua các thời kỳ từ năm 1911 đến 1975. Xin xem bảng thay đổi. Nếu sanh trong các thời kỳ có sự thay đổi giờ, giờ phải tính khi xem giờ trên mặt đồng hồ lúc đó.

I. e) Tiết Khí

Một chi tiết khá quan trọng trong khi lập Bát tự.

Một năm có 24 Tiết khí. Một Tiết khí và một Khí trung bình bằng 1/12 của năm thời tiết, kể như một tháng. Hàng trên là Tiết Khí, hàng dưới là Trung Khí.

Âm Lịch có Tiết Khí, Dương Lịch thì không, nhưng khi tính Tiết Khí thì lại dùng ngày Dương Lịch làm chuẩn. Khi tính đến Can Chi tháng thì phải đối chiếu sang Bảng Tiết Khí xem đó có nằm trong Tiết Khí và Trung Khí hay không. Nếu chưa đến hay đã qua Tiết Khí rồi thì kể như tháng trước hoặc tháng sau. Điều nầy dẫn đến có khi, tính lệch tháng, lệch tới hoặc lệch lui, lệch luôn cả năm.

II. LƯỠNG ĐẦU

Dùng CAN của năm SINH và CAN của giờ SINH.

Khi tính xong Bát tự, dùng 2 chữ Can của năm sinh và Can của giờ sinh làm thành một Lưỡng Đầu để đi vào lá số. 10 Can năm và 10 Can giờ làm thành 100 Cách Cục. Can và Chi giờ đi vào chi tiết của từng lá số, định thành Tứ Tự, xưa gọi là Tứ Tự Kim (4 chữ vàng), 4 chữ vàng ngọc này toát yếu toàn cuộc đời, đem phối hợp vào môn Tử Vi xem như phần phê số mà sách TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ do Ông Vủ Tài Lục biên soạn có dẫn chứng (sách đã dẫn từ trang 337 đến trang 341 do Ngân Hà Thư Xã xuất bản tại SaiGon năm 1973).

Quỷ Cốc Toán Mệnh dùng Lưỡng Đầu Can và Chi giờ để lập Cục, đi vào chi tiết Cơ Nghiệp và Hành Tàng, lập thành Lục Thân và sau cùng là Thu Thành. Ngoài ra còn cho biết Can hay Chi của những năm nào đi qua sẽ gặp như thế nào trong tiểu hạn. Rõ ràng Quỷ Cốc Toán Mệnh đã dùng đủ Bát tự để luận mệnh nhưng giản dị hơn.

1.- Can NĂM và Can GIỜ: GIÁP GIÁP khởi đầu bộ số.

1.a) Can và Chi giờ đi vào chi tiết là Tứ Tự.

1.b) Giải nghĩa là giải nghĩa 4 chữ nầy.

2.- Bài thơ Cách diễn tả cách cục toàn cuộc đời.

3.- Sáu bài thơ luận đoán: Cơ Nghiệp, Hunh Đệ, Hành Tàng.

Hôn Nhân, Tử Tức, Thu Hành.

Ví dụ:

Năm Nhâm Tân (1932)

Tháng Qúi Mão

Ngày Mậu Dần

Giờ Kỷ Mùi

Lưỡng Đầu là Nhâm Kỷ

Giờ Kỷ Mùi:

Tứ tự: YÊU CHIỀN KỴ HẠC

Giải: Mãn tải nhi qui thị nãi đại phú

Cách: Nhạn quá Hàm Dương

III. NỘI DUNG

a1) Tứ Tự: 4 Chữ toát yếu toàn cuộc đời .

a2) Giải: Giải lý và giải nghĩa 4 chữ trên.

b) Cách: Thơ 8 câu 7 chữ thể thơ Đường luật (1).

Luận đoán tiến trình Cách cục toàn cuộc đời, cô đọng sự giàu, nghèo, sang, hèn của cuộc đời; sự kiện nổi bật đôi khi còn nói lại trong 6 bài thơ kế tiếp, nhất là 2 bài thơ Cơ Nghiệp và Hành Tàng.

c) 6 bài thơ, Mỗi bài 4 câu 7 chữ (thơ tứ tuyệt) nói về:

Cơ Nghiệp: Nhà cửa,của cải, tài sản có được bao nhiêu. Ngày xưa giàu thì vàng ròng đong bằng đấu, hộc, từ đó suy luận số mệnh giàu hay nghèo. Ngày nay tiền để ngân hàng, nhà cửa, xe cộ đều là của cải.

Huynh Đệ: Anh em có bao nhiêu người, giàu nghèo như thế nào, lập nghiệp ở nơi nào, anh em có hoà thuận hay không.

Hành Tàng: là hành động tàng ẩn tạm, tạm dịch là Sự nghiệp và Chức phận, địa vị hay nghề nghiệp trong xã hội. Ngày xưa, làm quan to gọi là quí, dẫn đến giàu gọi là phú. Ngày nay, có thể hiểu học hành đỗ cấp bằng cao, có hay không tham gia chính quyền, có địa vị trong xã hội cũng gọi là phú quí. Chủ nhân xí nghiệp làm ăn buôn bán lớn, dẫn đến giàu sang cũng gọi là phú quí.

Xin hiểu 2 bài Hành Tàng và Cơ Nghiệp là một.

Hôn Nhân: Vợ hay chồng như thế nào, hoà thuận, bền vững, hay gãy đổ.

Tử Tức: Con cái bao nhiêu người, sự nghiệp con cái sau này như thế nào.

Thu Thành: tạm dịch là Mãn Cuộc là khoảng đời còn lại sau tuổi hưu trí cho đến lúc lâm chung, cuộc đời sung sướng nhàn rỗi hay không, từ đó có thể suy luân số mệnh giàu nghèo lâu dài. Mệnh chung vào năm tháng nào, ma chay lớn hay nhỏ.

 

Ghi chú:

QUỶ CỐC TOÁN MỆNH gồm toàn những bài thơ Đường luật:

Bài Cách là thơ thất ngôn bát cú, 6 bài thơ là thơ Tứ tuyệt.

Thơ thất ngôn bát cú, có bố cục như sau:

Câu thứ 1, gọi là phá đề: mở ý đầu bài.

Câu thứ 2, gọi là thừa đề: tiếp ý phá đề và chuyển vào thân bài.

Câu thứ 3 và câu thứ 4, gọi là thực đề: giải thích ý nghĩa đầu bài.

Câu thứ 5 và 6, gọi là câu luận: phát triển rộng hơn nữa ý nghĩa toàn bài.

Câu thứ 7 và 8: gọi là kết , kết thúc ý nghĩa toàn bài.

Thơ thất ngôn bát cú hay thơ tứ tuyệt, mỗi phần câu dưới bổ nghĩa cho câu trên và xin hiểu như vậy để biết sự việc nào sẽ xảy ra trước sự việc nào sẽ xảy ra sau.

TỔNG CỘNG 100 QUẺ:

 

1

GIÁP

GIÁP

2

GIÁP

ẤT

3

GIÁP

BÍNH

4

GIÁP

ĐINH

5

GIÁP

MẬU

6

GIÁP

KỶ

7

GIÁP

CANH

8

GIÁP

TÂN

9

GIÁP

NHÂM

10

GIÁP

QUÝ

11

ẤT

GIÁP

12

ẤT

ẤT

13

ẤT

BÍNH

14

ẤT

ĐINH

15

ẤT

MẬU

16

ẤT

KỶ

17

ẤT

CANH

18

ẤT

TÂN

19

ẤT

NHÂM

20

ẤT

QUÝ

21

BÍNH

GIÁP

22

BÍNH

ẤT

23

BÍNH

BÍNH

24

BÍNH

ĐINH

25

BÍNH

MẬU

26

BÍNH

KỶ

27

BÍNH

CANH

28

BÍNH

TÂN

29

BÍNH

NHÂM

30

BÍNH

QUÝ

31

ĐINH

GIÁP

32

ĐINH

ẤT

33

ĐINH

BÍNH

34

ĐINH

ĐINH

35

ĐINH

MẬU

36

ĐINH

KỶ

37

ĐINH

CANH

38

ĐINH

TÂN

39

ĐINH

NHÂM

40

ĐINH

QUÝ

41

MẬU

GIÁP

42

MẬU

ẤT

43

MẬU

BÍNH

44

MẬU

ĐINH

45

MẬU

MẬU

46

MẬU

KỶ

47

MẬU

CANH

48

MẬU

TÂN

49

MẬU

NHÂM

50

MẬU

QUÝ

51

KỶ

GIÁP

52

KỶ

ẤT

53

KỶ

BÍNH

54

KỶ

ĐINH

55

KỶ

MẬU

56

KỶ

KỶ

57

KỶ

CANH

58

KỶ

TÂN

59

KỶ

NHÂM

60

KỶ

QUÝ

61

CANH

GIÁP

62

CANH

ẤT

63

CANH

BÍNH

64

CANH

ĐINH

65

CANH

MẬU

66

CANH

KỶ

67

CANH

CANH

68

CANH

TÂN

69

CANH

NHÂM

70

CANH

QUÝ

71

TÂN

GIÁP

72

TÂN

ẤT

73

TÂN

BÍNH

74

TÂN

ĐINH

75

TÂN

MẬU

76

TÂN

KỶ

77

TÂN

CANH

78

TÂN

TÂN

79

TÂN

NHÂM

80

TÂN

QUÝ

81

NHÂM

GIÁP

82

NHÂM

ẤT

83

NHÂM

BÍNH

84

NHÂM

ĐINH

85

NHÂM

MẬU

86

NHÂM

KỶ

87

NHÂM

CANH

88

NHÂM

TÂN

89

NHÂM

NHÂM

90

NHÂM

QUÝ

91

QUÝ

GIÁP

92

QUÝ

ẤT

93

QUÝ

BÍNH

94

QUÝ

ĐINH

95

QUÝ

MẬU

96

QUÝ

KỶ

97

QUÝ

CANH

98

QUÝ

TÂN

99

QUÝ

NHÂM

100

QUÝ

QUÝ

 

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận